ZAPISNIK SA 49. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GOLA


Z A P I S N I K
od  19. kolovoza 2020. godine,
sa 49. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 15,00 sati

 

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/20-01/06, URBROJ: 2137/06-20-1, od  13. kolovoza 2020. godine.

 

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Horvat, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, zamjenik predsjednika,
 3. Mario Bogadi, član,
 4. Tatjana Blažeković, članica,
 5. Krešimir Premec, član,
 6. Milan Foruglaš, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Alen Kičinbaći, član,
 9. Helena Salaj, članica.

Nisu  prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marko Bogadi, član (nije opravdao izostanak),
 2. Ivica Pavlović, član ( opravdano).

 

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marijan Vedriš, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
 4. Mihaela Tinodi Kiš, stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 15,00 sati predsjednik Marko Horvat  i  pozdravio  prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je da je sjednici nazočna većina članova (9),  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 48. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (9 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 48. sjednice Općinskog vijeća.

 

Predsjednik pita ima li drugih prijedloga ili izmjena i dopuna dnevnog reda dostavljenog uz saziv za ovu sjednici.

 

Budući da nema drugih prijedloga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gola,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za 2020. godinu, za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2020. godine,
 4. Donošenje Odluke o otkupu dijela k.č.br. 2094/2 k.o. Gola za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Gola,
 6. Izvješće općinskog načelnika Općine Gola o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju,
 7. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (9 glasova „za“) usvojen.

  

Točka 1.

Predsjednik: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2020. godinu dostavljen je s materijalima za ovu sjednicu.  Poziva Mihaelu Tinodi Kiš za pojašnjenje prijedloga, a nakon toga otvorena je rasprava.

Mihaela Tinodi Kiš:  Ukupno prihodi i primici za prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu 5.772.136,11 kuna ili 26,34%, a rashodi i izdaci u iznosu 4.735.064,76 kuna ili 21,61%,  te je višak prihoda 1.037.071,35 kuna. S prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine ukupni višak prihoda i primitaka iznosi 4.432.106,74 kuna. Najzastupljeniji su prihodi od Poreza i prireza na dohodak u iznosu 2.394.275,94 kuna ili 58,40% od plana, a najmanji postotak ostvarenja ili 5,98%  je od prihoda s osnove  Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna. Od rashoda su financijski rashodi s najvećim postotkom izvršenja od 65,18%, a najmanji su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 556.253,14 kuna ili 4,81% od planiranog.

Budući se nakon toga nitko  nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje  nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Gola za 2020. godinu.

 

Polugodišnji izvještaj prilaže se ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 2.

Predsjednik: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gola dostavljen je s materijalima za ovu sjednici. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal: Nakon provedenog inspekcijskog nadzora upravne inspekcije naloženo nam je usklađivanje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gola  sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  jer je naša Odluka od 9. kolovoza 2010. godine, a u međuvremenu je došlo do određenih izmjena i dopuna navedenih Zakona. Imali smo rok od 60 dana za izvršenje mjera, te je ovim prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gola sve usklađeno s novonastalim zakonskim uvjetima.

Nakon toga nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog Odluke na glasovanje, nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 3.

Predsjednik: Izvješće općinskog načelnika o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Gola za mjesec srpanj  2020.  godine dostavljeno je s materijalima za ovu sjednicu, a iz Izvješća je razvidno da sredstva Proračunske zalihe u  mjesecu srpnju  nisu korištena.

Budući se nitko nije javio za raspravu,  Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Gola za 2020. godinu,
za razdoblje od 1. do 31. srpnja 2020. godine.

Izvješće i Zaključak prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 4.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o otkupu dijela k.č.br. 2094/2 k.o. Gola za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava da se radi o čestici na kojoj je pročistač, a od koje bi se parcelacijom izdvojila površina koja bi bila potrebna za reciklažno dvorište.

Općinski načelnik dodaje da nam je pitanje reciklažnog dvorišta jako bitno, jer kada se sanira Hintov najviše će problema biti sa građevinskim otpadom, stoga već dugo razmatramo najpovoljniju mogućnost i rješenje za reciklažno dvorište. Po zakonu,  s obzirom na broj stanovnika,  predviđeni smo za mobilno reciklažno dvorište, koje za našu Općinu ne bi dolazilo u obzir, jer se s tim ništa ne bi riješilo s obzirom na naš položaj i  dislociranost. Ideja je da se vidi kakva nam je mogućnost za sufinanciranje pravog reciklažnog dvorišta,  stoga se došlo do ove lokacije kao najpogodnije,  ali moramo imati dovoljnu površinu koja bi se dobila s otkupom dijela  čestice k.č.br. 2094/2 k.o. Gola, procijenjene tržne vrijednosti 13.000,00 kuna.

Ivica Rac pita može li se ostaviti mogućnost odvoza smeća na Hintov dok ne profunkcionira  reciklažno dvorište, a općinski načelnik podsjeća da je Općinsko vijeće još 2017. godine odlukom zabranilo dovoz smeća u Hintov, a uskoro će biti postavljene i kamere.

Alen Kičinbaći pita kada bi se mogao očekivati taj projekt reciklažnog dvorišta.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava proceduru. Ukoliko se danas donese Odluka o otkupu dijela k.č.br. 2094/2 k.o. Gola, pokrenut će se parcelacija  da se izdvoji nova čestica s potrebnom površinom nakon čega bi se išlo u otkup, a kada Općina postane vlasnik može se pokrenuti izrada projektne dokumentacije.

Općinski načelnik dodaje da njemu slijedi lobiranje u ministarstvu za sredstva i ako to sve prođe može se ići u izgradnju, a kada bi sve to išlo svojim tijekom projekt bi mogao biti realiziran već  iduće godine.

Budući se više nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o otkupu dijela k.č.br. 2094/2 k.o. Gola za potrebe izgradnje reciklažnog dvorišta.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 Točka 5.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje prijedloga Odluke o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu Općine Gola.

Darinka Kuzmić Salajpal:  Nakon provedene revizije u Općini Gola preporuka je bila da se sve vezano za upravljanje i raspolaganje nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Gola objedini u jednom dokumentu, stoga je napravljena ova Analiza u kojoj su objedinjeni podaci o nogometnim igralištima u vlasništvu Općine Gola, a odnose se na NK Fugaplast i NK GOŠK,  jer je igralište NK Prekodrtavac u vlasništvu kluba. Tu su sadržani i podaci o klubovima, broju sportaša, održanim utakmicama i dodijeljenim sredstvima iz Proračuna Općine Gola, te ostali podaci u svrhu pronalaženja optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati igrališta i generirati zadovoljavanje javnih potreba u sportu, odnosno nogometu.

Budući se nitko nije javio za raspravu, Općinsko vijeće Općine Gola nakon glasovanja jednoglasno (9 glasova „za“) donosi

 

ODLUKU
o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima
i igralištima u vlasništvu Općine Gola.

Odluka se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 6.

Predsjednik poziva općinskog načelnika za podnošenje izvješća o aktivnostima u Općini Gola u proteklom razdoblju.

Općinski načelnik navodi aktivnosti koje su u tijeku.

 

Radovi na sanaciji odlagališta Hintov idu po projektu, s tim da smo tražili produženje roka za završetak aktivnosti. Pri završetku su radovi na izgradnji pješačke staze u Ždali i ograde na groblju u Goli.

 

S obzirom da je ostalo djece koja nisu upisana u dječje vrtiće, a nama je cilj da se prihvate sva djeca koja imaju uvjete za vrtić, iznašlo se rješenje za još jednu skupinu koja bi bila smještena na 1. katu ove zgrade. Dobili smo načelnu suglasnost da bi prostor odgovarao za jasličku skupinu , stoga smo pokrenuli potrebne aktivnosti kako bi se prostor priveo funkciji sukladno standardima.  Istovremeno se i dalje radi na dokumentaciji za dogradnju postojećeg vrtića, ali je to  vrlo zahtjevan posao i pitanje je kada će sve biti gotovo.

 

Slijedom rasprave sa prošle sjednice Općinskog vijeća vezano za tržne viškove stoke, Hrvatska stočarska udruga Gola dostavila je popis vlasnika te broj grla kako bi se vidjelo koliko tih tržnih viškova imamo na raspolaganju i da se s tim ide prema Ministarstvu poljoprivrede da se vidi mogu li pomoći s interventnim otkupom.

Marijan Vedriš dodaje da je to brojno stanje sigurno i dva puta veće i pretpostavlja da ima oko 200 komada bikova za van, jer su ljudi jako razočarani i kalkuliraju s obzirom da  ne znaju koja bi bila cijena, pa se neki  nisu ni prijavili , a ima ih dosta koji imaju bikove i do 700-800 kg i moraju ih hraniti jer nemaju kome prodati, stoga bi bilo jako dobro kad bi Općina s Ministarstvom mogla dogovoriti interventni otkup uz prihvatljivu cijenu.

Općinski načelnik predlaže da se s ove sjednice uputi dopis Ministarstvu poljoprivrede i da se zatraži prijem u Ministarstvu kako bi ih upoznali s problemom otkupa stoke radi nepovoljne epidemiološke situacije izazvane širenjem virusa COVID-19, te  da ih se zamoli za pomoć oko interventnog otkupa organiziranog od strane države kako bi se osigurala egzistencija stočara i kontinuitet stočarske proizvodnje na ovom području.

Prijedlog se jednoglasno (9 glasova „za“) podržava.

 

Nakon što je načelnik pročitao zamolbu Hrvatske stočarske udruge  Gola kojom traže 10.000,00 kuna za zahvat kojim bi napravili određene aktivnosti da se omogući lakši prijem, istovar i utovar stoke na postojećoj  stočnoj vagi u Goli, došlo je do kraće rasprave.

Darinka Kuzmić Salajpal podsjeća da je nedavno bilo zaključeno da se ide u izradu projekta za stočnu vagu koja bi bila uz kolnu vagu, stoga pita da li se od toga odustaje.

Marijan Vedriš misli da treba dobro razmisliti da li ići u taj projekt, jer nije sve to tako jednostavno, s obzirom da po zakonu treba i  dosta popratnih sadržaja ukoliko će se raditi projekt, a pitanje je da li će sve stati na tom prostoru. Sada svako selo ima vagu i većina onih koji imaju više stoke već imaju  svoje vage i pitanje je koliko bi ta vaga u budućnosti bila iskorištena, a sigurno bi trebalo uložiti dosta sredstava kada bi se išlo u taj zahvat.

Alen Kičinbaći dodaje kako mu se čini da je za tu vagu zainteresirano zapravo samo nekoliko pojedinaca, a Milan Foruglaš misli da Općinsko vijeće ne bi trebalo ispunjavati nečije hirove.

Nakon završetka rasprave Općinsko vijeće jednoglasno (9 glasova „za“) zaključilo je da se odustaje od izrade projektne dokumentacije za novu vagu, a  Hrvatska stočarskoj udruzi Gola može se predložiti da opremanje prostora uz stočnu vagu planiraju za iduću godinu i da to prijave u programu  aktivnosti za 2021. godinu.

 

S ovim se završava izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u prethodnom razdoblju.

 

Točka 7.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima vijećnika.

 

Marijan Vedriš izvješćuje da je danas bio na sastanku koji je sazvao načelnik Županijskog stožera civilne zaštite sa načelnicima općinskih Stožera, a bio je prisutan i načelnik Regionalnog stožera iz Varaždina, te je razmatrana aktualna problematika vezana za COVID-19. Naša Županija je pohvaljena, jer se sve dobro prati i sada imamo samo 3 pozitivne i 2 osobe na razmatranju. Preporuka je da se pojača oprez, da se koriste maske, pogotovo kada dođe hladnije vrijeme i ljudi će više boraviti u zatvorenim prostorima, te da se nabavi oprema za civilnu zaštitu (prsluci, jakne, kape), a da se i općine opreme sa zaštitnim sredstvima i da se nabavi određena količina zaštitnih maski prije početka zimske sezone. Trebalo bi organizirati sastanak i s povjerenicima civilne zaštite kako bi svi bili angažirani prema potrebi.  Naša općina je bila pohvaljena u svim dosadašnjim aktivnostima, kao i po pitanju  izvješća koja se svakodnevno moraju dostavljati, jer ima dosta općina koje to ne dostavljaju ili ne dostavljaju redovito.

 

Milan Foruglaš osvrće se na malčiranje koje nije baš najbolje napravljeno, jer je rađeno 0,5 m od ceste i kao da malčiranja nije ni bilo, a Vlah je rekao da je tako bilo naručeno, stoga drugi put treba točno propisati što i kako želimo, jer je prošle godine bilo napravljeno jako dobro.

Tatjana Blažeković misli da bi to trebalo ugovarati na duže vrijeme kao i čišćenje snijega i da se onda sve radi kvalitetno i kako treba.

 

Općinski načelnik moli vijećnike iz Ždale da se uključe u rješavanje problema vezanih za odvodnju i zatrpavanje  odvodnog jarka u Ždali oko kojeg se stalno spore Nenad Miter i Milan Špoljar, a komunalni redar to već duže rješava i nikako da  riješi, pa smo zamoljeni i od pročelnika Štimca da se to ubrza i kvalitetno riješi.

Milan Foruglaš obećava da će vidjeti s vatrogascima i da će nastojati to riješiti.

 

Milan Foruglaš navodi da je poslije nedavne poplave u Ždali bilo dosta štete, došlo je  i do pomora ribe, pa su u neslužbenoj komunikaciji s mađarske strane predložili da se Općina Gola očituje njihovom Ministarstvu poljoprivrede i da ih se upozori da se napravi kvalitetna odvodnja  kako se takve stvari više ne bi događale.

Općinski načelnik misli da bi vezano za to prije svega trebalo razgovarati s gosp. Došenovićem iz policije, možda organizirati i radni sastanak da se vidi što su oni radili po tom pitanju, pa nakon toga vidjeti što napraviti.

 

Budući se više nitko nije javio s pitanjima ni prijedlozima, predsjednik  pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 16,30  sati.

 

 

   ZAPISNIČAR:                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                                  OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                          Marko Horvat