46. sjednica Općinskog vijeća Općine Gola


IZVOD IZ ZAPISNIKA
od  18. ožujka 2013. godine,

sa 46.  sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/05, URBROJ: 2137/06-13-1, od  13. ožujka 2013. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Krešimir Talan, potpredsjednik,
 3. Tatjana Blažeković, član,
 4. Krešimir Došen, član,
 5. Milan Foruglaš, član,
 6. Marijan Lukčin, član,
 7. Ivica Pasko, član,
 8. Ivica Rac, član,
 9. Franjo Sočev, član,
 10. Branko Šimeg, član,
 11. Ivana Živko, član.

 

Ostali prisutni:

 1. Dr. Stjepan Milinković, općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 4. Zvonkica Zlatar, viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

 

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik, Marijan Vedriš i  pozdravio  sve prisutne.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina, odnosno svi članovi Općinskog vijeća,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen vam je zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća, stoga molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi, konstatira da je zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća usvojen.

 

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda. Pita ima li drugih prijedloga ili primjedbi na dnevni red.

Budući da nema primjedbi ni dopuna dnevnog reda, predsjednik daje na glasovanje slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu,
 2. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2013. godini,
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2013. godini,
 4. Donošenje Plana o izmjeni  Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2013. godini,
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2013. godini,
 6. Donošenje Programa o dopuni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2013. godini,
 7. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2013. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2013. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa rada i financijska izvješća za 2012. godinu udruga koje djeluju na području Općine Gola,
 10. Donošenje Odluke o dodjeli pomoći za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata na području Općine Gola,
 11. Donošenje Odluke o dodjeli uskrsnice umirovljenicima s područja Općine Gola,
 12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije javnih površina, stambenih i poslovnih površina na području Općine Gola,
 13. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za ustupanje poslova hvatanja, čuvanja i uklanjanja pasa, uginulih pasa i drugih životinja, te pasa i mačaka lutalica na području Općine Gola,
 14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine na kč.br. 40 k.o. Gola u vlasništvu Josipa Arač i Deana Slivar,
 15. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima u Općini Gola u proteklom periodu,
 16. Pitanja i prijedlozi.-

 

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen

 

 

Točka 1.

Predsjednik: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gola za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu dostavljen je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Zvonkicu Zlatar za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Zvonkica Zlatar izvješćuje da Proračun Općine Gola za 2013. godinu, s prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine iznosi ukupno 15.002.907,76 kuna. Pojašnjava da se radi određenih okolnosti ukazala potreba za rebalansom Proračuna, a najviše zbog namjere izgradnje dječjeg vrtića u Goli, koja nije bila planirana u Proračunu, a čija je procijenjena vrijednost 1.600.000,00 kuna. Istovremeno su se usklađivale i druge pozicije prema potrebama i zahtjevima proračunskih korisnika, te ukratko pojašnjava gdje je i zašto došlo do promjene. Dodaje da je Odbor za proračun i financiranje jednoglasno dao suglasnost na ovakav prijedlog izmjena i dopuna Proračuna.

Općinski načelnik je mišljenja kako su ovim izmjenama i dopunama Proračuna zastupljena sva područja, te je isti odraz svih nastojanja i želja ovog saziva Općinskog vijeća kao i dobrog i odgovornog gospodarenja, a udareni su temelji i za mnoge daljnje aktivnosti.

Budući se nakon toga nitko nije javio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg  Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE GOLA ZA 2013. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU.

Izmjene i dopune Proračuna  prilažu se  ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

 

Točka 2.

 

Predsjednik: Prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2013. godini  dostavljeno je članovima Općinskog vijeća s materijalima za ovu sjednicu. Poziva Darinku Kuzmić Salajpal za pojašnjenje, a nakon toga otvorena je rasprava.

Darinka Kuzmić Salajpal pojašnjava kako je Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2013. godini usklađen s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Gola za 2013. godinu, koje je Općinsko vijeće donijelo pod 1. točkom dnevnog reda. Isto je tako i s izmjenama ili dopunama  ostalih Programa koji su na dnevnom redu.

Nakon toga  nitko se nije javio za raspravu, stoga predsjednik daje prijedlog na glasovanje nakon kojeg Općinsko vijeće Općine Gola jednoglasno donosi

 

PROGRAM

o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Općine Gola u 2013. godini.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 3.

 

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

 

PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture

 na području Općine Gola u 2013. godini.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Točka 4.

 

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

 

PLAN

o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi

na području Općine Gola u 2013. godini.

Plan se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

Točka 5.

 

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

 

PROGRAM

o  izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu

na području Općine Gola u 2013. godini.

 

Zaključak se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 6.

 

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

 

PROGRAM

o dopuni Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja

na području Općine Gola u 2013. godini.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 7.

 

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

 

PROGRAM

o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi

na području Općine Gola u 2013. godini.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Točka 8.

 

Jednoglasno i bez rasprave Općinsko vijeće Općine Gola donosi

 

PROGRAM

o o izmjeni Programa javnih potreba u sportu

na području Općine Gola u 2013. godini.

 

Program se prilaže ovom zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Dovršeno u 20,00 sati.

 

 

Ostalo kao nepotrebno ispušteno.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                                   

Jasna Čimin-Sinjeri                                                             OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                                      Marijan Vedriš