Zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola


Z A P I S N I K
od  31. ožujka 2016. godine,
sa 35. sjednice Općinskog vijeća Općine Gola,
održane u prostorijama Općine Gola, s početkom u 18,30 sati

Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/16-01/03, URBROJ: 2137/06-16-1, od  25. ožujka 2016. godine.

Prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Marijan Vedriš, predsjednik,
 2. Marijan Lukčin, potpredsjednik,
 3. Milan Foruglaš, član,
 4. Franjo Sočev, član,
 5. Tatjana Blažeković, član,
 6. Ivica Pasko, član,
 7. Ivica Rac, član,
 8. Nadica Bobovec, član,
 9. Stanislav Saboliček, član,
 10. Zlatko Lovković, član.

Nisu prisutni članovi Općinskog vijeća:

 1. Danijela Grčić (opravdano).

Ostali prisutni:

 1. Stjepan Milinković, dr.med., općinski načelnik,
 2. Marko Horvat, zamjenik općinskog načelnika,
 3. Eugen Pali, član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
 4. Darinka Kuzmić Salajpal, Voditelj Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove,
 5. Mihaela Tinodi Kiš, viši referent za računovodstvene poslove,
 6. Karolina Foruglaš, vježbenica – viši stručni suradnik za računovodstvene poslove,
 7. Jasna Čimin-Sinjeri, upravni referent za opće poslove, zapisničar.

Sjednicu Općinskog vijeća otvorio je u 18,30 sati predsjednik Marijan Vedriš  i  pozdravio  prisutne, te posebno novu djelatnicu u Općini Gola, Karolinu Foruglaš, kojoj želi  dobrodošlicu.

Na temelju izvršene prozivke predsjednik Općinskog vijeća utvrdio je da je sjednici nazočna većina članova,  pa Općinsko vijeće može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik: Uz saziv za ovu sjednicu dostavljen je zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća, pa molim da iznesete primjedbe na isti ukoliko ih ima.

Budući da nema primjedbi konstatira da se jednoglasno (10 glasova „za“) usvaja zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća.

Nakon toga predsjednik daje na glasovanje slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini,
 2. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2015. godini,
 4. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2015. godini,
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2015. godini,
 6. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2015. godini,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2015. godini,
 8. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rasporeda sredstava od šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2015. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
 10. Informacije o poduzetim aktivnostima glede rješavanja zamolbi sa 34. sjednice Općinskog vijeća (Viktorio Bogadi, Davor Jovanović, Ivica Špoljarić),
 11. Pitanja i prijedlozi.-

Nakon glasovanja predloženi dnevni red je jednoglasno (10 glasova „za“) usvojen.

Točka 1.

Nakon što je Mihaela Tinodi Kiš ukratko pojasnila Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini, nitko se nije javio za raspravu. Predsjednik dodaje  da su sva Izvješća o izvršenju Programa za 2015. godinu, od 1. do 9. točke dnevnog reda, dostavljena vijećnicima s materijalima za ovu sjednicu, stoga predlaže da se objedinjeno u paketu glasuje za sva Izvješća, ali se prethodno mogu postaviti pitanja ukoliko nekome nešto nije jasno ili želi raspravljati po određenom Izvješću.

Općinsko vijeće Općine Gola nakon toga je većinom glasova (9 „za“, 1 „suzdržan“ – S. Saboliček) zaključilo da se može glasovati u paketu za sva Izvješća, od 1. do 9. točke dnevnog reda.

Budući se nitko nije javio za raspravu po Izvješću o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini, predsjednik predlaže usvajanje Izvješća, a  nakon glasovanja Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

PROGRAM 2015. zaklj. -gradnja

Točka 2.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova  (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković) donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

PROGRAM 2015. zaklj. -održavanje

Vezano uz ovo Izvješće, Stanislav Saboliček traži da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi pisano izvješće Komisije za putove, kako bi se vidjelo koliko je kilometara putova zavoženo i koliko je šljunka navezeno na te puteve, te po kojim se kriterijima odobrava količina šljunka po naseljima.

Marijan Lukčin podsjeća da postoji Odbor za zavažanje putova, čiji je i on član, i u kojem su zastupljeni predstavnici svakog naselja, te pojašnjava da prije zavažanja putova svi zajedno dogovaraju i usklađuju  koliko kome treba materijala i koje putove treba zavažati, jer svatko za svoje naselje  otprilike zna kakve su potrebe.

Predsjednik sugerira Stanislavu Saboličeku da se javi predstavniku Gotalova, Franji Sočevu, koji je član Odbora i može mu dati sva pojašnjenja u vezi zavažanja putova na području Gotalova.

Franjo Sočev navodi da je prije radova obišao putove sa vijećnikom Zlatkom Lovkovićem kako bi vidjeli gdje se što mora napraviti i  uglavnom se  napravilo ono što je i dogovoreno, a svaka graba se ne može zavažati. Podsjeća Stanislava Saboličeka da je i on pozvan u obilazak, ali nije imao vremena.

Općinski načelnik, prije uključivanja u raspravu,  pozdravlja našu vježbenicu, Karolinu Foruglaš i želi joj dobrodošlicu. Misli da ne bi trebalo biti problema da se vijećniku Saboličeku dostavi izvješće koje traži, jer se sve radi transparentno i za sve postoje otpremnice i radni nalozi. Napominje da nisu sve ceste iste i uvijek će negdje faliti šodra, tako dugo dok se sve ne asfaltira. Misli da se u našoj Općini relativno dobro brinemo o tim poljskim putovima, samo moramo biti svjesni da živimo na selu i da tim cestama prolaze traktori i teška poljoprivredna mehanizacija.

Točka 3.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

PROGRAM 2015. zaklj. -socijalna skrb

Točka 4.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 PROGRAM 2015. zaklj. -osnovno školstvo

Točka 5.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

PROGRAM 2015. zaklj. -predškolski odgoj

Točka 6.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

 PROGRAM 2015. zaklj. -kultura

Vezano uz ovo Izvješće, Zlatko Lovković navodi kako mu je upalo u oko da je Gotalovečkom srcu planirano 40.000,00 kuna, a uplaćeno 20.000,00 kuna, Društvu žena Gotalovo planirano je 10.000,00 kuna, a ništa realizirano, a isto tako za ŠRK „Šaran“ Gotalovo planirano 7.000,00 kuna, a realizirano 4.000,00 kuna. Ne bi htio da se to protumači kao lokalpatriotizam, ali mu je neobično da su sve ove udruge iz Gotalova,  pa pita da li je to slučajno,  jer mu je  predsjednik ŠRK Šaran rekao kako su mu rebalansom obećana dodatna sredstva u iznosu 3.000,00 kuna za legalizaciju objekta, međutim to nije realizirano.

Mihaela Tinodi Kiš pojašnjava da su udrugama sredstva bila planirana prema njihovim programima, ali su za svaku pojedinačnu uplatu trebali podnijeti poseban zahtjev, pa su tako i nakon rebalansa trebali dostaviti zahtjev u Općinu, jer su svi znali kada je rebalans prošao, a i ovu proceduru sa zahtjevima svi već dobro znaju.

Eugen Pali navodi da je već  8 godina predsjednik Crvenog križa i u početku se i njima dogodilo da nisu iskoristili sva planirana sredstva, jer ti nitko neće nešto dati, ako to ne tražiš. Misli da bi udrugama to trebalo još malo pojasniti.

Općinski načelnik misli da je na mjestu pitanje Zlatka Lovkovića i  ne mora se tumačiti kao lokalpatriotizam, ali dodaje da se planirano ne mora uvijek i realizirati.  Osim toga, od ove godine kreće novi model financiranja udruga po kojem će sve biti dosta strože i svi će se morati pridržavati novih pravila.

Točka 7.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

PROGRAM 2015. zaklj. -sport

Točka 8.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rasporeda sredstava od šumskog doprinosa na području Općine Gola u 2015. godini.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

PROGRAM 2015. zaklj. -šumski doprinos

Točka 9.

Općinsko vijeće Općine Gola većinom glasova (8 „za“, 2 „suzdržana“ – S. Saboliček, Z. Lovković)  donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

u prostoru za 2015. godinu.

Izvješće i Zaključak  prilažu se ovom zapisniku i njegov su sastavni dio.

PROGRAM 2015. zaklj. -legalizacija

Točka 10.

Predsjednik poziva Darinku Kuzmić Salajpal da izvijesti Općinsko vijeće o  poduzetim aktivnostima u vezi rješavanja zamolbi sa prošle sjednice Općinskog vijeća (Viktorio Bogadi, Davor Jovanović, Ivica Špoljarić).

Darinka Kuzmić Salajpal izvješćuje da je nakon prošle sjednice Općinskog vijeća poslan upit Agenciji za poljoprivredno zemljište  kojim se traži uputa o postupanju u svezi zahtjeva Viktoria Bogadi,  za izdavanje potvrde radi podnošenja zahtjeva za privremeno korištenje zemljišta u vlasništvu RH. Također smo tražili  da se očituju u kojoj je fazi raspolaganje državnim zemljištem  u smislu raspisivanja natječaja i trajnog rješavanja ove problematike, jer je na području Općine Gola velik interes za državno zemljište.

U svezi zahtjeva Davora Jovanovića, gosp. Matica iz Županijskog zavoda za prostorno uređenje, pojasnio je da se odredbe Prostornog plana, u ovom slučaju namjena prostora, ne mogu mijenjati samo odlukom Općinskog vijeća, nego  prilikom 2. Izmjena i dopuna PPU Općine Gola, kada će se bez problema moći riješiti sve takve stvari,  a to će se realizirati narednih mjeseci.

Za rješavanje suvlasništva Općine Gola u 1/10  nekretnine Ivice Špoljarića, odvjetnica nas je uputila na Upravni odjel za prostorno uređenje, koji su tražili da im se dostave sve skice i PPU Općine Gola kako bi se vidjelo za koju je namjenu planiran taj prostor , a nakon što se sve to proanalizira mogli bi nam konkretnije reći kako  i na koji način bi se to moglo rješavati.

Općinski načelnik misli da bi najpovoljnije za Općinu bilo kada bi se taj dio, 1/10, mogao izdvojiti i to onaj dio uz prostor sajmišta.

Nadica Bobovec pita može li vlasnik prodati tu nekretninu, ako je Općina Gola suvlasnik na jednom dijelu i da li je točno određeno gdje je to suvlasništvo od 1/10, da li je u kući, na putu ili gdje točno. Pita se kako je uopće moglo doći do toga i misli da bi Općina trebala pomoći ako se može, jer se radi o našem čovjeku koji bi to kupio.

Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da se nekretnina može prodati, ali suvlasništvo Općine Gola ostaje, a ta 1/10 nije posebno izdvojena, već je suvlasništvo na cijeloj čestici.

Općinski načelnik napominje kako se to mora rješavati po zakonu,  jer se pravne zavrzlame mogu javiti, ali se mi u postupanju  strogo moramo držati zakona.

Informacije se primaju na znanje, a o daljnjim aktivnostima u vezi navedenih predmeta vijećnici će biti obavještavani.

Točka 11.

Predsjednik otvara raspravu o pitanjima i prijedlozima.

Nadica Bobovec pita ima li u Općini informacije o tome  da se mljekara u Otočki zatvara od 7.mjeseca.

Darinka Kuzmić Salajpal pita postoji li o tome kakvo službeno rješenje ili bilo što, jer u Općini informaciju o tome nemamo.

Predsjednik nakon toga zove telefonom predstavnika Dukata, gosp. Neralića, koji mu kaže da punkt u Otočki radi normalno, čak je i  povećana količina mlijeka i on nema nikakvih saznanja o bilo kakvoj namjeri zatvaranja te mljekare.

Tatjana Blažeković pita kada se planiraju sanirati oštećenja na asfaltiranim cestama, jer u Otočki ima 9 udarnih rupa, gdje može propasti i cijeli kotač.

Općinski načelnik izvješćuje da je slijedom dogovora sa zadnje sjednice Općinskog vijeća pozvan predstavnik PZC-a Bjelovar koji je izvršio izvid na terenu, te dao ponudu za cestu u Novački i ulicu S.  Radića u Gotalovu (ponuda br. 45/2016. od 30.03.2016. daje se svima na uvid). Po toj ponudi vrijednost radova na cesti u Novački je 148.00,00 kuna bez PDV-a, a za ulicu S. Radića u Gotalovu radovi bi iznosili 523.600,00 kuna plus PDV.

Ivica Pasko misli da bi najbolje bilo da se odrede dva čovjeka koji bi obišli cijelu Općinu i popisali rupe koje treba pokrpati, jer je on još u prošlom mandatu popisao sve rupe u Ždali i Novački, to se tada riješilo i još uvijek se drži.

Tatjana Blažeković misli da za to nema potrebe, jer svaki vijećnik najbolje zna gdje u njegovom mjestu treba pokrpati rupe.

Stanislav Saboliček slaže se da bi što prije trebalo sanirati sve udarne rupe, ali to u Gotalovu nije dovoljno, jer ako se uskoro ne stavi novi sloj asfalta od ovog postojećeg neće ništa ostati.

Općinski načelnik napominje kako radimo na tome da se riješi ta cesta u Gotalovu i samo čekamo priliku da vidimo gdje ćemo je moći kandidirati.

Nakon toga došlo je do kraće rasprave slijedom koje je zaključeno da bi što prije trebalo izravno ugovoriti radove na sanaciji sporne ceste u Novački, a tom prilikom sanirati i udarne rupe u Novački i Otočki.

Tatjana Blažeković apelira na predstavnike Općine Gola u Školskom odboru da ravnatelju predlože da što prije riješe stepenice u PŠ Otočka koje su potrgane i  ogradu, kako ne bi stradalo koje dijete.

Predsjednik izvješćuje nazočne da je škola već počela rješavati staze i stepenice u Novački i Otočki i  imaju troškovnik za te radove, te će se nastojati riješiti i ograda u Otočki, ali je problem što je škola ove godine dobila puno manje sredstava od Županije.

Općinski načelnik dodaje da je ravnatelj ovih dana  bio u Općini te je zajedno sa našim stručnim službama obavljen vrlo dobar razgovor. Zaključeno je kako škola dobiva puno manje sredstava od Županije, stoga puno više očekuju od naše Općine, ali je ravnatelju napomenuto da i oni moraju malo pripaziti i bolje gospodariti.

Tatjana Blažeković pita bi li se nekome moglo dati da očisti općinske grabe – šikare u Otočki, te navodi lokacije, jer kaže da ima zainteresiranih koji bi to riješili.

Darinka Kuzmić Salajpal napominje da su sve te lokacije vlasništvo RH i upravo zato do sada nisu riješene,  jer ne možemo nekome dati da rješava nešto što nije naše. I komunalni redar se tu dosta angažirao, ali kada je u pitanju vlasništvo RH, to ide malo teže.

Eugen Pali pita u kojoj je fazi nabava vage, a Darinka Kuzmić Salajpal odgovara da će se natječaj poništiti i raspisati novi, jer je primljena samo jedna ponuda s cijenom većom od planirane, stoga moramo vidjeti s projektantom i korigirati troškovnik, te nakon toga raspisati novi natječaj. Mi za cijelu investiciju imamo planiranih 250.000,00 kuna  s PDV-om, ali tu ulaze i ostali vezani troškovi za razne suglasnosti, nadzor i sl.

Marijan Lukčin predlaže da se u troškovniku makne uređenje prilaznih  putova, jer se to može asfaltirati i naknadno i s tim bi riješili problem.

Općinski načelnik misli da je prijedlog dobar, stoga će se to riješiti s projektantom i nakon toga ponovo raspisati natječaj,  jer se zakonska procedura mora poštivati.

Darinka Kuzmić Salajpal izvješćuje nazočne da je zatvoren natječaj za financiranje sportskih udruga, te slijedi obrađivanje i ocjenjivanje prijava, a objavljen je i do 2.5.2016. otvoren natječaj za udruge u kulturi i sve ostale udruge.

Ivica Rac prenosi nazočnima kako je dobio informaciju da Općina Virje ima 28 udruga, te su im omogućili jednog knjigovođu koji im pomaže u vođenju papira, ispunjavanju prijava na natječaje i u izradi web stranica, stoga pita ne bi li i naša Općina mogla pomoći udrugama na taj način.

Darinka Kuzmić Salajpal misli da nema potrebe,  jer je knjigovodstveni trošak prihvatljiv trošak, pa udruge koje koriste usluge knjigovodstvenog servisa mogu to navesti u svojim programima i za to tražiti povrat sredstava.

Predsjednik navodi da vatrogasci imaju jednog knjigovođu koji rješava papire za sva društva, pa bi tako i sva ribička društva mogla angažirati jednog knjigovođu, što bi im vjerojatno bilo i povoljnije.

Budući da se nitko nije javio s pitanjima i prijedlozima,  predsjednik pozdravlja nazočne i završava sjednicu u 20,00  sati.

ZAPISNIČAR: Jasna Čimin-Sinjeri                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Marijan Vedriš