Obavijest o ukidanju naknade za priključenje na komunalne vodne građevine


Dana 18. 05. 2013. godine stupile su na snagu Izmjene i dopune Zakona o vodama (NN 56/13)  i Izmjene i dopune Zakona o financiranju vodnog gospodarstva  (NN 56/13) kojima je ukinuta naknada za priključenje na komunalne vodne građevine. Bitna izmjena je i da legalnost građevine više nije preduvjet za priključenje građevine na sustav  vodoopskrbe. Zainteresirani za priključenje svojih građevina na sustav vodoopskrbe nadalje rješavaju svoje zahtjeve u Komunalijama d.o.o. Đurđevac koje upravljaju vodovodnom mrežom na području Općine Gola, ali se sukladno ovim izmjenama, neće naplaćivati naknada za priključenje koja je dosad iznosila 200,00 HRK za sve građevine odnosno druge nekretnine.