OBAVIJEST o provodenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izrade obaloutvrde na rijeci Dravi