Na području općina Gola i Hlebine u tijeku su radovi obnove rukavaca Drave


Novačka – Hlebine – Gola, 2.2.2024. – U tijeku su intenzivni radovi obnove rukavaca „Novačka (C.5)“ na području Koprivničko-križevačke županije, koji se izvode u sklopu EU projekta “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“, obavijestio je voditelj projekta Igor Tošić iz Hrvatskih voda.  

 

Glavni cilj višegodišnjeg projekta DRAVA LIFE (LIFE14 NAT/HR/000115), koji ove godine ulazi u završnu fazu, je očuvanje ekosustava rijeke Drave, jedne od posljednjih doprirodnih europskih rijeka te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara njenog toka kroz Hrvatsku.

 

Provođenjem projekta u suradnji s ustanovama za upravljanje vodama i zaštitu prirode te nevladinim organizacijama, ključne prirodne značajke ekosustava Drave obnovit će se otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem poplavnih područja i prirodnih strmih obala rijeke.

Navedeni zahvati koristit će brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000 i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

 

„Trenutno su aktualni radovi na lokaciji Novačka (C.5.) na potezu rijeke Drave od rkm 215+000 do 217+000 gdje je predviđena obnova rukavca u lijevoj inundaciji (C.5.1) te formiranje novog rukavca na desnoj obali (C.5.2) kroz iskop inicijalnog kanala od rkm 213+500 do 215+500 u blizini naselja Gabajeva Greda. Rukavci su smješteni u Koprivničko-križevačkoj županiji, rukavac C.5.1 u Općini Gola, a rukavac C.5.2 u Općini Hlebine. Pripremni radovi su završeni, iskolčena je trasa i odlagalište iskopa, uklonjena je vegetacija te su krenuli zemljani radovi“, objasnio je Igor Tošić, mag.ing.geoing., univ.spec.oecoing.

 

Radove izvodi poduzeće Vodogradnja d.o.o., a nositelj zahvata i investitor su Hrvatske vode.

 

Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao “Europska Amazona”, koji se nalazi na prostoru Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije.

 

Kontakt za medije: Iva Naglić Dolić, openmind.komunikacije@gmail.com, +385 98 317 548

Dodatne informacije:

DRAVA LIFE (LIFE14 NAT/HR/000115): Ukupna vrijednost Projekta je 4,6 mil EUR-a, od kojih je 60% sredstava sufinancirano sredstvima Europske komisije. Prvi je i jedan od najvećih projekata financiranih iz LIFE programa EU na području Hrvatske koji se bavi obnovom rijeka. Uzimajući u obzir inflaciju i krajnji broj izvedenih konkretnih radova revitalizacije, vrijednost ovog projekta bi mogla premašiti 10 mil EUR-a.

 

Područje Projekta obuhvaća dužinu od 310 km riječnog toka i uključuje četiri NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Donjeg Miholjca do ušća u Dunav (PP Kopački rit). Na lokaciji “Donja Dubrava – Legrad (C.3)” predviđena je obnova dva rukavca rijeke Drave od rkm 238,2 do 241,4.

 

Partneri: Hrvatske vode, Javne ustanove za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, WWF Austrija

 

Tijekom provedbe partneri će uspostaviti obrazovne centre i poučne staze uz Dravu te provoditi mjere za usmjeravanje posjetitelja. Uz to, provest će se opsežne aktivnosti podizanja svijesti u suradnji s lokalnim stanovništvom i školama. Radi se i na zaštiti ptica gnjezdarica na šljunčanim sprudovima poput male čigre i osiguravanju zemlje za gnjezdarice na strmim pješčanim obalama poput bregunica te ponovnom uvođenju riječnih biljaka poput kebrača.

Ekološka mreža Natura 2000 jedan je od najvažnijih mehanizama zaštite prirode u EU koji se sastoji od najvažnijih područja za očuvanje ugroženih vrsta i tipova staništa. Uključuje više od 27.800 lokacija na kopnu i moru diljem EU-a, koje uspješno doprinose očuvanju prirodne baštine.

 

Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

DRAVA LIFE

Na području općina Gola i Hlebine u tijeku su radovi obnove rukavaca Drave