Izmjene i dopune lokalne razvojne strategije LAG-a “Podravina” za razdoblje 2014. – 2020.


LAG „PODRAVINA“ krenuo je  u izmjene i dopune Lokalne razvojne strategije LAG-a “PODRAVINA” za razdoblje 2014-2020 godine. Lokalna razvojna strategija LAG-a „PODRAVINA“ izrađena je kao potpora ruralnom razvoju na području LAG-a „PODRAVINA“ te su njome definirani ciljevi, prioriteti i mjere na kojima se temelji razvoj područja koji obuhvaća 16 jedinica lokalne samouprave.

U tu svrhu organizirat će se dvije radionice na području LAG-a.

Radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

  1. Općina Ferdinandovac – 19.11.2018. godine ( ponedjeljak) u 19:00 sati u prostorijama Društvenog doma, Trg slobode 29, Ferdinandovac  ; za Općine Ferdinandovac, Novo Virje, Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Grad Đurđevac, Virje i Molve
  2. Općina Gola – 21.11.2018. godine ( srijeda) u 18:00 sati u prostorima Vatrogasnog doma, Augusta Šenoe 12, Gola  ; za Općine Gola, Hlebine, Drnje, Peteranec, Đelekovec, Koprivnički Ivanec, Koprivnički Bregi, Novigrad Podravski

Kako je LAG udruga koja povezuje civilni, javni i gospodarski sektor te je Lokalna razvojna strategija izrađena na temelju istraživanja potreba svih triju sektora, iz tog razloga je potrebno da na radionicama bude zastupljena odgovarajuća sektorska pripadnost kako bi se zajednički ponovno istražile potrebe područja, stavovi i mišljenja različitih grupa te utvrdilo da li su  prioriteti, mjere i aktivnosti LRS-a u skladu sa sadašnjim potrebama svih sektora.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da se odazovu na radionice kako bi prikupili što više informacija različitih dionika.